Telefon: 746476044
Waluta:
PLN
Promocje

COMARCH ERP OPTIMA Doradca Podatkowy PLUS

Najbardziej rozbudowane, kompleksowe narzędzie kierowane do firm świadczących pełny zakres usług związanych z obsługą przedsiębiorstw i osób fizycznych w zakresie doradztwa podatkowego, prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz prowadzenia dokumentacji ZUS i spraw pracowniczych.

Moduł Faktury to narzędzie, dzięki któremu w prosty i intuicyjny sposób możliwe jest wystawienie:

 • Faktury Sprzedaży (dla podmiotów gospodarczych i osób fizycznych),
 • Faktury Zakupu,
 • Faktury Pro Forma i zaliczkowej,
 • Paragonu,
 • Faktury RR,
 • Faktur Wewnętrznych Sprzedaży i Zakupu,
 • Faktur Korygujących.

 

Moduł Kasa/Bankumożliwia ujęcie wszelkich zagadnień związanych z przepływem środków pieniężnych w firmie. W skłąd wchodzą miedzy innymi:

 • Kalendarz planowanych płatności
 • Zestawienia dłużników i wierzycieli
 • Raport wpływów i wydatków wg kategorii przychodów i kosztów

 

Moduł Płace i Kadry umożliwia:

 

 • Zaewidencjonowanie pracowników z możliwością odnotowania przebiegu zatrudnienia, w firmie i poza nią,
 • Rozliczanie wypłat z uwzględnieniem nieobecności, czasu pracy, dodatków i akordów
 • Możliwość zaimportowania danych kadrowych pracowników z Programu Płatnik (na podstawie ZUS ZUA),
 • Rozliczanie nieobecności z możliwością wydrukowania podstaw obliczeniowych dla: urlopu, choroby, ekwiwalentu za urlop,  
 • Kontrolę wykorzystania limitów nieobecności przez pracownika np. urlopu wypoczynkowego,
 • Kożliwość wyboru metody odnotowywania czasu pracy pracowników (w tym metoda uproszczona – wpisywanie sumarycznie czasu pracy za cały miesiąc),
 • Ewidencjonowanie i rozliczanie nadgodzin,
 • Definiowanie niestandardowych składników wypłat, nieobecności oraz limitów nieobecności,
 • Korekty do zaksięgowanych list płac, z możliwością zachowania w programie wypłat naliczonych w pierwotnej postaci,
 • Powiązanie dodatków i umów cywilnoprawnych z listami płac, dzięki czemu będą naliczały się automatycznie na wskazanych listach,
 • Podział wynagrodzenia pracownika na wypłatę gotówkową i/lub przelew na konto bankowe,
 • Rozliczanie wszystkich typów umów cywilno-prawnych, w tym zawieranych z cudzoziemcami,
 • Wysyłanie deklaracji podatkowych do systemu e-Deklaracje,
 • Naliczanie i wydruk deklaracji podatkowych zgodnych z obowiązującymi wzorami formularzy,
 • Sporządzanie deklaracji dla PFRON (Wn-D wraz z załącznikami),
 • Tworzenie i przesyłanie do Płatnika formularzy zgłoszeniowych oraz deklaracji rozliczeniowych ZUS dla pracowników i właścicieli wraz z wymaganymi załącznikami.

 

 

Moduł Księga Podatkowa w wersji rozszerzonej dla biur rachunkowych pozwala na obsługę księgową firm, i pozwala na prowadzenie:

 • Zapisów Księgi Przychodów i Rozchodów
 • Rejestrów VAT
 • Ewidencji dodatkowej
 • Ewidencji wynagrodzeń
 • Ewidencji przebiegu pojazdu
 • Spisu z natury
 • Naliczenia zaliczek na podatek dochodowy
 • Sporządzenie deklaracji podatkowych

 

Moduł Księga Handlowa umożliwia firmie prowadzenie pełnej księgowości w firmie zgodnie i w oparciu o Ustawę o rachunkowości.:

 

 • Stworzenie wielopoziomowego planu kont,
 • Wykorzystanie funkcji grup kont,
 • Księgowanie do jednego lub wielu dzienników cząstkowych,
 • Generowanie zestawienia obrotów i sald za dowolny okres,
 • Wykorzystanie schematów księgowych do automatycznego księgowania wszystkich dokumentów oraz deklaracji,
 • Predekretację dokumentów,
 • Prowadzenie pełnej ewidencji VAT oraz wydruk deklaracji VAT-7 i VAT-7K, VAT-UE i wysyłanie deklaracji do systemu e-deklaracji,
 • Obliczanie zaliczek na PIT-36, PIT-36L, CIT-8 a także obliczanie i wysyłanie drogą elektroniczną deklaracji rocznych,
 • Iinicjalizację bilansu otwarcia na podstawie sald kont roku poprzedniego,
 • Oddzielne ewidencjonowanie dokumentów, które nie są fakturami VAT, np. dowody wewnętrzne, polisy ubezpieczeniowe, zlecenia itp.,
 • Księgowanie dokumentów bezpośrednio z innych modułów, np. list płac z modułu Płace i Kadry lub dokumentów OT, LT z modułu Środki Trwałe,
 • Parowania ze sobą dekretów na kontach rozrachunkowych,
 • Tworzenie zestawień księgowych, w tym: bilans firmy, rachunek zysków i strat, przepływy środków pieniężnych itd.
 • Pozwala na bieżącą analizę planu przychodów i wydatków tj. pozwala porównywać plan przychodów i wydatków z faktycznie uzyskanymi przychodami i poniesionymi wydatkami, które zostały zaksięgowane na kontach przy wykorzystaniu funkcji kontroli budżetu.
  Funkcja ta może być wykorzystywana przez jednostki budżetowe jak również inne podmioty gospodarcze, które chcą kontrolować swoje wydatki czy przychody z założonym planem. 

 

ModułŚrodki Trwałe pozwala na kompleksową obsługę  gospodarowania środkami trwałymi, wartościami niematerialnymi i prawnymi, czy też wyposażeniem dodatkowym:

 

 • Automatyczne naliczanie odpisów amortyzacyjnych dla środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych;
 • Generowanie planu amortyzacji dla wskazanego okresu obrachunkowego,
 • Zastosowanie różnych metod amortyzacji (liniowa, degresywna, jednorazowa),
 • Prowadzenie ewidencji wyposażenia,
 • Automatyczne księgowanie miesięcznych odpisów amortyzacyjnych i innych dokumentów środków trwałych,
 • Ujęcie amortyzacji w aspekcie bilansowym i podatkowym dla środków trwałych i wartości materialnych i prawnych,
 • Uwzględnianie wartości przeszacowania środków trwałych, sezonowości generowania odpisów amortyzacyjnych oraz istnienie ulg inwestycyjnych,
 • Ewidencję środków trwałych będących w budowie,
 • Przypisanie osoby odpowiedzialnej za dany środek trwały oraz miejsca jego użytkowanie.

 

Moduł Biuro Rachunkowe został stworzony z myślą o zdecydowanym uproszczeniu pracy biur rachunkowych i doradców podatkowych, którzy potrzebują wykonać pewne seryjne operacje. Moduł ten stanowi panel wspierający codzienną pracę księgowego w odniesieniu do wielu lub wszystkich obsługiwanych klientów.

 

 

Producent udziela na program 12-miesięcznej gwarancji Comarch ASYSTA.

 

 

 

 

Opis towaru

COMARCH ERP OPTIMA Doradca Podatkowy PLUS

Najbardziej rozbudowane, kompleksowe narzędzie kierowane do firm świadczących pełny zakres usług związanych z obsługą przedsiębiorstw i osób fizycznych w zakresie doradztwa podatkowego, prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz prowadzenia dokumentacji ZUS i spraw pracowniczych.

Moduł Faktury to narzędzie, dzięki któremu w prosty i intuicyjny sposób możliwe jest wystawienie:

 • Faktury Sprzedaży (dla podmiotów gospodarczych i osób fizycznych),
 • Faktury Zakupu,
 • Faktury Pro Forma i zaliczkowej,
 • Paragonu,
 • Faktury RR,
 • Faktur Wewnętrznych Sprzedaży i Zakupu,
 • Faktur Korygujących.

 

Moduł Kasa/Bankumożliwia ujęcie wszelkich zagadnień związanych z przepływem środków pieniężnych w firmie. W skłąd wchodzą miedzy innymi:

 • Kalendarz planowanych płatności
 • Zestawienia dłużników i wierzycieli
 • Raport wpływów i wydatków wg kategorii przychodów i kosztów

 

Moduł Płace i Kadry umożliwia:

 

 • Zaewidencjonowanie pracowników z możliwością odnotowania przebiegu zatrudnienia, w firmie i poza nią,
 • Rozliczanie wypłat z uwzględnieniem nieobecności, czasu pracy, dodatków i akordów
 • Możliwość zaimportowania danych kadrowych pracowników z Programu Płatnik (na podstawie ZUS ZUA),
 • Rozliczanie nieobecności z możliwością wydrukowania podstaw obliczeniowych dla: urlopu, choroby, ekwiwalentu za urlop,  
 • Kontrolę wykorzystania limitów nieobecności przez pracownika np. urlopu wypoczynkowego,
 • Kożliwość wyboru metody odnotowywania czasu pracy pracowników (w tym metoda uproszczona – wpisywanie sumarycznie czasu pracy za cały miesiąc),
 • Ewidencjonowanie i rozliczanie nadgodzin,
 • Definiowanie niestandardowych składników wypłat, nieobecności oraz limitów nieobecności,
 • Korekty do zaksięgowanych list płac, z możliwością zachowania w programie wypłat naliczonych w pierwotnej postaci,
 • Powiązanie dodatków i umów cywilnoprawnych z listami płac, dzięki czemu będą naliczały się automatycznie na wskazanych listach,
 • Podział wynagrodzenia pracownika na wypłatę gotówkową i/lub przelew na konto bankowe,
 • Rozliczanie wszystkich typów umów cywilno-prawnych, w tym zawieranych z cudzoziemcami,
 • Wysyłanie deklaracji podatkowych do systemu e-Deklaracje,
 • Naliczanie i wydruk deklaracji podatkowych zgodnych z obowiązującymi wzorami formularzy,
 • Sporządzanie deklaracji dla PFRON (Wn-D wraz z załącznikami),
 • Tworzenie i przesyłanie do Płatnika formularzy zgłoszeniowych oraz deklaracji rozliczeniowych ZUS dla pracowników i właścicieli wraz z wymaganymi załącznikami.

 

 

Moduł Księga Podatkowa w wersji rozszerzonej dla biur rachunkowych pozwala na obsługę księgową firm, i pozwala na prowadzenie:

 • Zapisów Księgi Przychodów i Rozchodów
 • Rejestrów VAT
 • Ewidencji dodatkowej
 • Ewidencji wynagrodzeń
 • Ewidencji przebiegu pojazdu
 • Spisu z natury
 • Naliczenia zaliczek na podatek dochodowy
 • Sporządzenie deklaracji podatkowych

 

Moduł Księga Handlowa umożliwia firmie prowadzenie pełnej księgowości w firmie zgodnie i w oparciu o Ustawę o rachunkowości.:

 

 • Stworzenie wielopoziomowego planu kont,
 • Wykorzystanie funkcji grup kont,
 • Księgowanie do jednego lub wielu dzienników cząstkowych,
 • Generowanie zestawienia obrotów i sald za dowolny okres,
 • Wykorzystanie schematów księgowych do automatycznego księgowania wszystkich dokumentów oraz deklaracji,
 • Predekretację dokumentów,
 • Prowadzenie pełnej ewidencji VAT oraz wydruk deklaracji VAT-7 i VAT-7K, VAT-UE i wysyłanie deklaracji do systemu e-deklaracji,
 • Obliczanie zaliczek na PIT-36, PIT-36L, CIT-8 a także obliczanie i wysyłanie drogą elektroniczną deklaracji rocznych,
 • Iinicjalizację bilansu otwarcia na podstawie sald kont roku poprzedniego,
 • Oddzielne ewidencjonowanie dokumentów, które nie są fakturami VAT, np. dowody wewnętrzne, polisy ubezpieczeniowe, zlecenia itp.,
 • Księgowanie dokumentów bezpośrednio z innych modułów, np. list płac z modułu Płace i Kadry lub dokumentów OT, LT z modułu Środki Trwałe,
 • Parowania ze sobą dekretów na kontach rozrachunkowych,
 • Tworzenie zestawień księgowych, w tym: bilans firmy, rachunek zysków i strat, przepływy środków pieniężnych itd.
 • Pozwala na bieżącą analizę planu przychodów i wydatków tj. pozwala porównywać plan przychodów i wydatków z faktycznie uzyskanymi przychodami i poniesionymi wydatkami, które zostały zaksięgowane na kontach przy wykorzystaniu funkcji kontroli budżetu.
  Funkcja ta może być wykorzystywana przez jednostki budżetowe jak również inne podmioty gospodarcze, które chcą kontrolować swoje wydatki czy przychody z założonym planem. 

 

ModułŚrodki Trwałe pozwala na kompleksową obsługę  gospodarowania środkami trwałymi, wartościami niematerialnymi i prawnymi, czy też wyposażeniem dodatkowym:

 

 • Automatyczne naliczanie odpisów amortyzacyjnych dla środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych;
 • Generowanie planu amortyzacji dla wskazanego okresu obrachunkowego,
 • Zastosowanie różnych metod amortyzacji (liniowa, degresywna, jednorazowa),
 • Prowadzenie ewidencji wyposażenia,
 • Automatyczne księgowanie miesięcznych odpisów amortyzacyjnych i innych dokumentów środków trwałych,
 • Ujęcie amortyzacji w aspekcie bilansowym i podatkowym dla środków trwałych i wartości materialnych i prawnych,
 • Uwzględnianie wartości przeszacowania środków trwałych, sezonowości generowania odpisów amortyzacyjnych oraz istnienie ulg inwestycyjnych,
 • Ewidencję środków trwałych będących w budowie,
 • Przypisanie osoby odpowiedzialnej za dany środek trwały oraz miejsca jego użytkowanie.

 

Moduł Biuro Rachunkowe został stworzony z myślą o zdecydowanym uproszczeniu pracy biur rachunkowych i doradców podatkowych, którzy potrzebują wykonać pewne seryjne operacje. Moduł ten stanowi panel wspierający codzienną pracę księgowego w odniesieniu do wielu lub wszystkich obsługiwanych klientów.

 

 

Producent udziela na program 12-miesięcznej gwarancji Comarch ASYSTA.

 

 

 

 

Cechy towaru

Opinie